– Tổng quan.

Website này được tạo ra nhằm mục đích giúp đỡ mọi người trong quá trình học tiếng anh. Vui lòng đọc kỹ quy định sử dụng dịch vụ trước khi sử dụng trang. Nếu bạn không đồng ý với quy định sử dụng dịch vụ của chúng tôi, vui lòng không sử dụng Trang.

– Nội dung bản quyền.

Mọi tài liệu bao gồm các bài viết, hình ảnh, văn bản đồ họa, các khóa học hay bài học có trên trang đều được viết ra và đã được mua bản quyền của bên thứ 3.

Mọi người có toàn quyền sử dụng các bài viết, hình ảnh, văn bản đồ họa, các khóa học hay bài học vào các mục đích cá nhân. Tuy nhiên nếu mọi người sử dụng theo mục đích sai lệch hoặc vi phạm pháp luật. Nttsharing không cam kết chịu trách nhiệm.

– Các đường liên kết ngoài trang web.

Trang web này có thể chứa các đường liên kết đến các trang web khác được đặt vào nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin liên quan để bạn tham khảo Nttsharing không chịu trách nhiệm về nội dung hay các hành vi của bất kỳ trang web nào khác.

– Miễn trừ trách nhiệm.

Nttsharing được phép miễn trừ các trách nhiệm được mô tả trong quy định sử dụng dịch vụ nếu có thỏa thuận riêng với từng khách hàng về quy trình và giới hạn hỗ trợ.

– Việc thay đổi quy định.

Nttsharing có thể thay đổi quy định này một cách không thường xuyên. Bao gồm việc bổ sung, loại bỏ một phần nội dung hoặc tạm ngưng trang web mà không cần báo trước.

Tuy nhiên, nếu quy định này được thay đổi theo hướng có thể gây bất lợi cho bạn. Nttsharing sẽ cố gắng thông báo về sự thay đổi qua e-mail bạn đã cung cấp hoặc ngay trên trang chủ website.

Tìm Kiếm

Danh muc