I. Chọn câu trả lời đúng nhất.

1. Close _____ book.

A. us B. your C. we D. you

2. Is this an _____?

A. bag B. book C. eraser D. ruler

3. I live _____ Phung Hung street.

A. in B. of C. at D. on

4. What _____ your parents do?

A. is  B. do C. does  D. are

5. How do you _____ your name?

A. spell B. close C. open D. stand

II. Chuyển các câu sau sang dạng phủ định và nghi vấn.

1. He is a farmer.

_________________________________

_________________________________

2. That is a pen.

_________________________________

_________________________________

3. She lives on Phung Hung street.

_________________________________

_________________________________

4. They are students.

_________________________________

_________________________________

5. These are my friends.

_________________________________

_________________________________

Tìm Kiếm

Danh muc