+ “You’d” là dạng rút gọn của “you had” hoặc “you would”. Sử dụng cấu trúc này để đưa ra một lời đề nghị cho ai đó rằng họ phải nên làm gì.

– You’d better stay at home. (Bạn tốt hơn là nên ở nhà).

– You’d better go to bed early. (Bạn tốt hơn là nên đi ngủ sớm).

– You’d better not drink beer. (Bạn tốt hơn là không nên uống bia)

– You’d better not come home late. (Bạn tốt hơn là không nên về nhà muộn).

– You’d better listen to your parents. (Bạn tốt hơn là nên nghe lời bố mẹ).

– You’d better take the keys. (Bạn tốt hơn là nên mang theo chìa khóa).

– You would better see a doctor. (Bạn tốt hơn là nên đi gặp bác sĩ).

– You would better look for a new job. (Bạn tốt hơn là nên đi kiếm 1 công việc mới).

– You had better change your attitude. (Bạn tốt hơn là nên thay đổi thái độ).

– You had better spend more time reading books. (Bạn tốt hơn là dành thời gian để đọc sách).

Tìm Kiếm

Danh muc