+ Bạn sử dụng cấu trúc này để đề xuất (đưa ra lời khuyên) về một việc gì đó cho ai đó mà bạn nghĩ họ nên làm.

– You should raise your hand. (Bạn nên giơ tay lên).

– You should stop smoking. (Bạn nên dừng hút thuốc)

– You should smile more. (Bạn nên cười nhiều hơn).

– You should learn by heart. (Bạn nên học thuộc lòng).

– You should practice more. (Bạn nên luyện tập nhiều hơn).

– You should trust what they say. (Bạn nên tin những gì họ nói).

– You should replace a new light. (Bạn nên thay 1 cái đèn mới).

– You should eat more vegetables. (Bạn nên ăn nhiều rau vào).

– You should be careful on the street. (Bạn nên cẩn thận khi đi trên đường).

– You should do your housework before 4 pm. (Bạn nên làm việc nhà trước 4 giờ).

Tìm Kiếm

Danh muc