+ “The point is” dùng để nêu rõ vấn đề hoặc ý kiến của bạn về những việc đang xảy ra.

– The point is that she is in debt. (Vấn đề là cô ấy đang mắc nợ).

– The point is that he needs help. (Vấn đề là anh ấy cần giúp đỡ).

– The point is that he doesn’t understand. (Vấn đề là anh ấy không hiểu).

– The point is that they must work in team. (Vấn đề là bọn họ phải làm việc theo nhóm).

– The point is that you need to be more responsible. (Vấn đề là bạn cần có trách nhiệm hơn).

– The point is that renting an apartment is very expensive. (Vấn đề là thuê 1 căn hộ thì rất mắc).

– The point is that you have to prepare carefully at home. (Vấn đề là bạn phải chuẩn bị bài ở nhà).

– The point is that if I do not leave now, I will be late. (Vấn đề là nếu tôi không đi bây giờ thì sẽ bị trễ).

– The point is that we have to finish it today. (Vấn đề là chúng ta phải làm nó xong trong ngày hôm nay).

– The point is that playing in the kitchen can be dangerous. (Vấn đề là chơi trong nhà bếp rất nguy hiểm).

Tìm Kiếm

Danh muc