+ “That’s” là dạng rút gọn của “that is”. Sử dụng cấu trúc này để nói cho ai đó biết rằng “bởi vì điều này” hoặc “do chính nó” nên mới có kết quả như vậy.

– That’s why I support you. (Đó là lý do tại sao tôi giúp bạn).

– That’s why she was late. (Đó là lý do tại sao cô ấy đến muộn).

– That’s why you failed the exam. (Đó là lý do tại sao bạn rớt kì thi).

– That is why he is mad at you. (Đó là lý do tại sao anh ấy giận bạn).

– That’s why she’s scared of spiders. (Đó là lý do tại sao cô ấy sợ nhện).

– That is why you should be on time. (Đó là lý do tại sao bạn nên đến đúng giờ).

– That’s why you should try more. (Đó là lý do tại sao bạn nên cố gắng nhiều thêm).

– That is why I always leave a note. (Đó là lý do tại sao tôi luôn phải để lại lời nhắn).

– That is why he needs to buy this book. (Đó là lý do tại sao anh ấy cần mua cuốn sách này).

– That is why we want to rent this house. (Đó là lý do tại sao bọn tôi muốn thuê căn nhà này).

Tìm Kiếm

Danh muc