+ “Let me” là mẫu câu gợi ý dùng để đề xuất làm một việc gì đó cho ai đó.

– Let me go home. (Hãy để tôi về nhà).

– Let me help you. (Hãy để tôi giúp bạn).

– Let me taste the soup first. (Hãy để tôi nếm trước).

– Let me introduce him. (Hãy để tôi giới thiệu anh ấy).

– Let me open that window. (Hãy để tôi mở cửa sổ cho).

– Let me pay for the coffee. (Hãy để tôi trả tiền nước).

– Let me drive you home. (Hãy để tôi đưa bạn về nhà).

– Let me get something to drink. (Hãy để tôi kiếm gì đó để uống).

– Let me make my own decisions. (Hãy để tôi tự đưa ra quyết định).

– Let me show you how to use it. (Để tôi chỉ cho bạn dùng nó như thế nào).

Tìm Kiếm

Danh muc