+ Sử dụng “kind of you” để nói cho ai đó rằng họ rất được trân trọng và được biết ơn.

– It is very kind of you to adopt it. (Bạn thật tốt bụng khi nhận nuôi nó).

– It is very kind of you to support him. (Bạn thật tốt bụng khi giúp đỡ anh ấy).

– It’s very kind of you to listen to me. (Bạn thật tốt bụng khi lắng nghe tôi nói).

– It is very kind of you to pay for us. (Bạn thật tốt bụng khi giúp chúng tôi trả tiền).

– It’s very kind of you to show me the way. (Bạn thật tốt bụng khi chỉ đường cho tôi).

– It is very kind of you to double my salary. (Bạn thật tốt bụng khi tăng lương cho tôi).

– It is very kind of you to fix my phone. (Bạn thật tốt bụng khi sửa điện thoại cho tôi).

– It’s very kind of you to inform me first. (Bạn thật tốt bụng khi thông báo cho tôi trước).

– It’s very kind of you to invite us to the party. (Bạn thật tốt bụng khi mời chúng tôi đến bữa tiệc).

– It’s very kind of you to help me with my homework. (Bạn thật tốt bụng khi giúp tôi làm bài tập).

Tìm Kiếm

Danh muc