+ “It’s” là dạng rút gọn của “It is”. Sử dụng với cụm từ “no use” để nói cho ai đó biết rằng việc đó không khuyến khích để làm hoặc không nên làm.

– It’s no use apologizing. (Xin lỗi cũng không có ích gì).

– It’s no use fixing. (Sửa chữa cũng không có ích gì gì).

– It’s no use helping him. (Giúp đỡ anh ấy cũng ko có ích gì).

– It’s no use dividing them. (Chia chúng ra cũng chẳng có ích gì).

– It’s no use behaving that way. (Hành động như vậy cũng chẳng có ích gì).

– It is no use shouting at her. (Chửi cô ấy cũng chẳng có ích gì).

– It is no use whining about it. (Than vãn cũng chẳng có ích gì).

– It is no use joining them. (Tham gia cùng bọn họ cũng chẳng có ích gì).

– It is no use putting on a bandage. (Băng bó vết thương cũng chẳng có ích gì).

– It is no use attempting to please him. (Làm hài lòng anh ta cũng chẳng có ích gì).

Tìm Kiếm

Danh muc