+ “It’s” là dạng rút gọn của “it is”, khi kết hợp với cụm từ “my turn” nghĩa là đến lúc bạn phải làm việc gì đó (tới lượt bạn phải thực hiện việc đó).

– It’s my turn to work late. (Tới phiên tôi tăng ca).

– It’s my turn to play the game. (Tới lượt tôi chơi).

– It’s my turn to wash dishes. (Tới lượt tôi rửa chén).

– It’s my turn to take out the trash. (Tới lượt tôi đi đổ rác).

– It’s my turn to pay for dinner. (Tới phiên tôi trả tiền ăn tối).

– It is my turn to sing. (Tới lượt tôi hát).

– It is my turn to take the exam. (Tới lượt tôi thi).

– It is my turn to make dinner. (Tới phiên tôi nấu ăn tối).

– It is my turn to roll the dice. (Tới phiên tôi lắc xúc xắc).

– It is my turn to clean up the house. (Tới lượt tôi dọn dẹp nhà).

Tìm Kiếm

Danh muc