+ Cấu trúc này được sử dụng để nói rằng nếu là “BẠN” thì “BẠN” sẽ làm việc đó (cấu trúc này thường nằm trong thì quá khứ đơn hoặc câu điều kiện).

– If I were you, I would apologize. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ xin lỗi).

– If I were you, I wouldn’t trust her. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không tin cô ấy).

– If I were you, I would take the job. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ nhận công việc).

– If I were you, I wouldn’t marry him. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không cưới anh ấy).

– If I were you, I would buy that course. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ mua khóa học đó).

– If I were you, I would study harder. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ học hành chăm chỉ hơn).

– If I were you, I wouldn’t buy this car. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không mua chiếc xe này).

– If I were you, I wouldn’t drink so much. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không uống nhiều như vậy).

– If I were you, I wouldn’t lend Jim money. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không cho Jim mượn tiền).

– If I were you, I would send her a present. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tặng cho cô ấy 1 món quà).

Tìm Kiếm

Danh muc