+ Sử dụng cấu trúc này để nói cho ai biết rằng những việc mà bạn mong muốn được làm (gần giống với “want”).

– I’d like to sit down. (Tôi “mong” muốn ngồi xuống).

– I’d like to meet you. (Tôi “mong” muốn gặp bạn).

– I’d like to join the club. (Tôi “mong” muốn tham gia câu lạc bộ).

– I’d like to practice more. (Tôi “mong” muốn luyện tập thêm).

– I’d like to become a teacher. (Tôi “mong” muốn trở thành 1 bác sĩ).

– I would like to thank you. (Tôi “mong” muốn cảm ơn bạn).

– I would like to have a day off. (Tôi “mong” muốn có 1 ngày nghĩ).

– I would like to have a cup of coffee. (Tôi “mong” muốn uống 1 tách cà phê).

– I would like to have a new computer. (Tôi “mong” muốn có 1 cái máy tính mới).

– I would like to meet my idol. (Tôi “mong” muốn gặp thần tượng của mình).

Tìm Kiếm

Danh muc