+ Dùng cấu trúc “I want you to” để nói cho ai đó rằng bạn đang muốn họ làm một việc gì đó.

– I want you to sleep early. (Tôi muốn bạn đi ngủ sớm).

– I want you to wash the dishes. (Tôi muốn bạn rửa chén).

– I want you to study hard. (Tôi muốn bạn học hành chăm chỉ).

– I want you to clean up your room. (Tôi muốn bạn dọn dẹp phòng bạn).

– I want you to come home after class. (Tôi muốn bạn quay về nhà sau giờ học).

+ Bạn cũng có thể thay thế cụm từ “need” thay vì “want” để nói cho ai đó biết rằng bạn đang yêu cầu hay cần họ làm một việc gì đó.

– I need you to sleep early. (Tôi yêu cầu / cần bạn đi ngủ sớm).

– I need you to wash the dishes. (Tôi yêu cầu / cần bạn rửa chén).

– I need you to study hard. (Tôi yêu cầu / cần bạn học hành chăm chỉ).

– I need you to clean up your room. (Tôi yêu cầu / cần bạn dọn dẹp phòng bạn).

– I need you to come home after class. (Tôi yêu cầu / cần bạn quay về nhà sau giờ học).

Tìm Kiếm

Danh muc