+ Cụm từ “wanna” không đúng về mặt ngữ pháp. Tương đương trong ngữ pháp sẽ là dạng “want to”. Khi kết hợp với chủ ngữ “I” để nói cho ai đó biết rằng bạn đang muốn làm một việc gì đó.

– I wanna go out. (Tôi muốn ra ngoài chơi).

– I wanna hit him. (Tôi muốn đánh anh ấy).

– I wanna sell this. (Tôi muốn bán cái này).

– I wanna order some drinks. (Tôi muốn gọi nước).

– I wanna look for a new job. (Tôi muốn tìm 1 công việc mới).

+ Bằng cách thêm cụm từ “don’t” vào để phủ định lại cho ai đó biết rằng bạn không muốn làm một việc gì đó.

– I don’t wanna go out. (Tôi không muốn ra ngoài chơi).

– I don’t wanna hit him. (Tôi không muốn đánh anh ấy).

– I don’t wanna sell this. (Tôi không muốn bán cái này).

– I don’t wanna order some drinks. (Tôi không muốn gọi nước).

– I don’t wanna look for a new job. (Tôi không muốn tìm 1 công việc mới).

Tìm Kiếm

Danh muc