+ Cấu trúc “used to” được sử dụng để diễn tả một hành động nào đó đã từng được làm trong quá khứ và hiện tại không còn làm nữa.

– I used to drink. (Tôi đã từng uống rượu).

– I used to smoke. (Tôi đã từng hút thuốc).

– I used to like fish. (Tôi đã từng thích cá).

– I used to like vegetables. (Tôi đã từng thích rau củ).

– I used to study Karatedo. (Tôi đã từng học võ Karate).

– I used to sing in the church. (Tôi đã từng hát ở nhà thờ).

– I used to work at night. (Tôi đã từng làm việc vào ban đêm).

– I used to live in the countryside. (Tôi đã từng sống dưới quê).

– I used to get up at 5:30 am. (Tôi đã từng thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng).

– I used to go to the library every day. (Tôi đã từng đi tới thư viện mỗi ngày).

Tìm Kiếm

Danh muc