+ Sử dụng cấu trúc này bạn để nói cho ai đó biết rằng chính bản thân bạn nên làm một việc gì đó.

– I think I should apologize her. (Tôi nghĩ rằng tôi nên xin lỗi cô ấy).

– I think I should listen to my parents. (Tôi nghĩ rằng tôi nên nghe lời bố mẹ).

– I think I should earn more money. (Tôi nghĩ rằng tôi nên kiếm thêm thu nhập).

– I think I should end this relationship. (Tôi nghĩ rằng tôi nên kết thúc mối quan hệ này).

– I think I should tell everybody about it. (Tôi nghĩ rằng tôi nói cho mọi người biết việc này).

+ Bằng cách thêm “don’t” vào để phủ định lại cho ai đó biết rằng bạn không nên làm việc gì đó.

– I don’t think I should buy it. (Tôi không nghĩ rằng tôi nên mua nó).

– I don’t think I should stay here. (Tôi không nghĩ rằng tôi nên ở đây).

– I don’t think I should believe him. (Tôi không nghĩ rằng tôi nên tin anh ấy).

– I don’t think I should forgive her. (Tôi không nghĩ rằng tôi nên tha thứ cho cô ấy).

– I don’t think I should borrow more money. (Tôi không nghĩ rằng tôi nên vay thêm tiền).

Tìm Kiếm

Danh muc