+ Bằng cách thêm vào một động từ ở dạng quá khứ phân từ (động từ bất quy tắc cột 3 hoặc động từ có quy tắc “ed”) vào sau cấu trúc “I have”. Bạn sử dụng cấu trúc này để nói cho ai đó biết rằng bạn đã làm xong một việc gì đó (trong thì hiện tại hoàn thành).

– I have known it. (Tôi đã biết rồi).

– I have cooked dinner. (Tôi đã nấu ăn tối xong rồi).

– I have forgotten the words. (Tôi đã quên hết lời rồi).

– I have read this book. (Tôi đã đọc qua cuốn sách này rồi).

– I have seen it before. (Trước đây tôi đã thấy qua rồi).

– I have forgotten his name. (Tôi đã quê tên anh ấy rồi).

– I have seen you before. (Trước đây tôi đã gặp bạn rồi).

– I have done the housework. (Tôi đã làm xong việc nhà rồi).

– I have visited Thailand 2 times. (Tôi đã đến Thái Lan 2 lần rồi).

– I have lost her phone number. (Tôi đã mất số điện thoại của cô ấy rồi).

Tìm Kiếm

Danh muc