+ “I’m” là dạng rút gọn của “I am”. Sử dụng kết hợp với cụm từ “working on” để nói cho ai đó biết rằng bạn đang nổ lực / cố gắng để thực hiện một việc gì đó.

– I’m working on saving money. (Tôi đang cố gắng để tiết kiệm tiền).

– I’m working on fixing my computer. (Tôi đang nỗ lực để sửa máy tính).

– I’m working on training my dog. (Tôi đang cố gắng để huấn luyện con chó).

– I’m working on developing a website. (Tôi nỗ lực để xây dựng 1 cái website).

– I am working on a new idea. (Tôi đang thực hiện 1 ý tưởng mới).

– I’m working on educating myself. (Tôi đang nỗ lực trong việc tự học).

– I am working on my computer. (Tôi đang làm việc với máy tính của tôi).

– I am working on looking for a job. (Tôi đang nỗ lực để tìm kiếm việc làm).

– I am working on translating this song. (Tôi đang cố gắng để dịch bài hát này).

– I am working on a big company. (Tôi đang cố gắng làm việc cho 1 công ty lớn).

Tìm Kiếm

Danh muc