+ Cụm từ “gonna” không đúng về mặt ngữ pháp. Tương đương trong ngữ pháp sẽ là dạng “going to” (thì tương lai gần). Bạn sử dụng cụm từ “gonna” để nói cho ai đó biết rằng những gì bạn sẽ làm trong tương lai gần.

– I’m gonna help my dad. (Tôi sẽ giúp bố tôi).

– I’m gonna play basketball. (Tôi sẽ mời chơi bóng rổ).

– I’m gonna have a pizza. (Tôi sẽ ăn 1 cái bánh pizza).

– I’m gonna read this email. (Tôi sẽ đọc lá thư này).

– I’m gonna do my homework. (Tôi sẽ làm bài tập về nhà).

– I am gonna call you. (Tôi sẽ gọi cho bạn).

– I am gonna go to the class. (Tôi sẽ tới lớp).

– I am gonna apologize her. (Tôi sẽ xin lỗi cô ấy).

– I am gonna avoid him. (Tôi sẽ ăn tránh anh gặp ấy).

– I am gonna send out my resume. (Tôi sẽ gửi hồ sơ).

Tìm Kiếm

Danh muc