+ Sử dụng cụm từ “how was” để hỏi ai đó về một điều gì đó đã xảy ra trong quá khứ.

– How was lunch? (Bữa trưa như thế nào)?

– How was vacation? (Kỳ nghĩ như thế nào)?

– How was the food? (Thức ăn như thế nào)?

– How was the movie? (Bộ phim như thế nào)?

– How was the weather? (Thời tiết như thế nào)?

– How was your dad? (Bố của bạn như thế nào)?

– How was your test? (Bài thi của bạn như thế nào)?

– How was your trip? (Chuyến đi của bạn như thế nào)?

– How was the flight? (Chuyến bay của bạn như thế nào)?

– How was your interview? (Cuộc phỏng vấn như thế nào)?

Tìm Kiếm

Danh muc