+ Sử dụng cụm từ “how come” để hỏi lý do tại sao một việc gì đó lại xảy ra như vậy (tương tự như cách sử dụng “why”).

– How come you worry so much? (Tại sao bạn lại lo lắng như vậy)?

– How come she will not come over? (Tại sao cô ấy sẽ không đến)?

– How come you will have to call him? (Tại sao bạn sẽ phải gọi cho anh ấy)?

– How come your sister seldom goes out? (Tại sao chị của bạn ít đi chơi vậy)?

– How come he left the party early? (Tại sao anh ấy lại rời bữa tiệc sớm vậy)?

– How come you stayed up late last night? (Tại sao tối qua bạn lại thức khuya vậy)?

– How come she doesn’t know the answers? (Tại sao cô ấy lại không biết đáp án)?

– How come you never listen to me? (Tại sao bạn không bao giờ lắng nghe tôi vậy)?

– How come they can’t make a decision? (Tại sao bọn họ lại không tự đưa ra quyết định)?

– How come your parents go to work by bus? (Tại sao bố mẹ bạn lại đi làm bằng xe buýt)?

Tìm Kiếm

Danh muc