+ Mẫu câu này được sử dụng để hỏi ý kiến của ai đó về một vấn đề gì đó (tương tự mẫu câu what about + V-ing).

– How about seeing a film? (Thế còn việc đi xem phim thì sao)?

– How about saving money? (Thế còn việc tiết kiệm tiền thì sao)?

– How about considering it? (Thế còn việc xem xét lại nó thì sao)?

– How about feeding the chickens? (Thế còn việc cho gà ăn thì sao)?

– How about recycling the trash? (Thế còn việc tái chế rác thải thì sao)?

– How about going out tonight? (Thế còn việc tối nay ra ngoài chơi thì sao)?

– How about growing some vegetables? (Thế còn việc trồng 1 ít rau thì sao)?

– How about spending time with me? (Thế còn việc dành thời gian cho tôi thì sao)?

– How about playing soccer after school? (Thế còn việc đá banh sau giờ học thì sao)?

– How about exploring new ideas? (Thế còn việc nghĩ ra những ý tưởng mới thì sao)?

Tìm Kiếm

Danh muc