+ Khi kết thúc câu bằng một dấu chấm hỏi (?) nghĩa là bạn đang hỏi hoặc xin phép ai đó một việc gì mà bạn muốn có được câu trả lời. Ở cấu trúc này bạn đang xin phép ai đó làm một việc gì đó.

– Can I sit beside you? (Tôi có thể ngồi kế bạn được không)?

– Can I dye my hair? (Tôi có thể nhuộm tóc được không)?

– Can I put it down? (Tôi có thể bỏ nó xuống được không)?

– Can I open the gift? (Tôi có thể mở món quà được không)?

– Can I leave right now? (Tôi có thể đi ngay bây giờ được không)?

– Can I introduce you? (Tôi có thể giới thiệu bạn được không)?

– Can I take an umbrella? (Tôi có thể mang theo dù được không)?

– Can I borrow your pen? (Tôi có thể mượn viết của bạn được không)?

– Can I ask you something? (Tôi có thể hỏi bạn vài câu được không)?

– Can I attend this event? (Tôi có thể tham dự sự kiện này được không)?

Tìm Kiếm

Danh muc