+ Sử dụng cấu trúc này để hỏi ai đó rằng liệu họ đang có cố gắng làm một việc gì đó hay không.

– Are you trying to help her? (Có phải bạn đang cố gắng giúp cô ấy)?

– Are you trying to flirt her? (Có phải bạn đang cố gắng tán tỉnh cô ấy)?

– Are you trying to open the door? (Có phải bạn đang cố gắng mở cửa)?

– Are you trying to cheat on me? (Có phải bạn đang cố gắng lừa dối tôi)?

– Are you trying to avoid him? (Có phải bạn đang cố gắng né tránh anh ấy)?

– Are you trying to learn by heart? (Có phải bạn đang cố gắng học thuộc lòng)?

– Are you trying to hurt my feelings? (Có phải bạn đang cố gắng làm tôi tổn thương)?

– Are you trying to connect the internet? (Có phải bạn đang cố gắng kết nối internet)?

– Are you trying to unlock my phone? (Có phải bạn đang cố gắng mở điện thoại của tôi)?

– Are you trying to remember her name? (Có phải bạn đang cố gắng nhớ tên của cô ấy)?

Tìm Kiếm

Danh muc